TIETOSUOJASELOSTE: JOENSUUN SAR OY

Kuvaus henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Joensuun SAR Oy
Kauppakaari 1, 80100 Joensuu

Y-tunnus: 1502897-0
Puh. 013 229 102, myynti@joensuunsar.fiHenkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Ensisijaisena perusteena henkilötietojen käsittelyssä on Joensuun SAR Oy:n (myöhemmin yrityksen) ja asiakkaan välinen sopimus asiakassuhteesta tai muu asiallinen yhteys, joka perustuu esimerkiksi rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa yrityksen toimesta:

• Yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden hoitaminen ja ylläpito.

• Yrityksessä voidaan käsitellä henkilötietoja myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien, tarpeellisten toimenpiteiden yhteydessä.

• Markkinoinnin mahdollistaminen, sen kehittäminen sekä seuranta.

• Tuotteiden ja palveluiden suunnitteleminen, tarjoaminen, tuottaminen ja toimittaminen.

• Henkilötietoja käsitellään lisäksi laskutuksen, tilausten, yhteydenottojen, rekrytoinnin ja raportoinnin tarpeisiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Joensuun SAR Oy:n käsittelemät tiedot koskevat asiakassuhteessa olevia tai aiemmin olleita sekä yritykseen muulla tavoin yhteydessä olleita henkilötä.

Rekisteröidyistä tallennettuja tietoja voivat olla:

• Perustiedot (etu- ja sukunimi, työnantaja- ja nimiketiedot).

• Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

• Asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon kuuluvat tiedot, sekä yhteydenotoista tallennetut mahdolliset asiakkaan itse tuottamat sisällöt.

• Teknisten valvontajärjestelmien keräämät tiedot (esim. lokitiedot, verkkoliikenteen tunnistetiedot,
kameravalvontajärjestelmän tallenteet).

• Rekrytointiin liittyvä tiedot kuten ansioluettelon ja työhakemuksen sisältämät tiedot.

Henkilötietojen säilytysaika

Joensuun SAR Oy säilyttää henkilötietoja rekistereissään vain vaaditun pakollisen ajan ja/tai kunnes olemassa oleva peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti julkisista lähteistä, rekisteröidyltä itseltään, automaattiseen seurantaan ja valvontaan tarkoitetuista teknisistä järjestelmistä sekä asiakkuuteen ja viestintään liittyvistä tapahtumista.

Joensuun SAR Oy kerää henkilötiedot pääasiassa asiakkaalta itseltään esimerkiksi, kun asiakas tekee ostoksen Joensuun SAR Oy:stä tai kun asiakas rekisteröityy eri palvelukanavissa. Tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi Joensuun SAR Oy voi kerätä ja päivittää henkilötietoja viranomaisilta ja yleisesti käytetyistä osoiterekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Joensuun SAR Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuottamiseen, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön rajoissa.

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Joensuun SAR Oy on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet suojatakseen henkilötiedot kaikissa käsittelyvaiheissa sekä vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta tuhoamiselta tai luvattomalta väärinkäytöltä ja pääsyltä.

Kaikki yrityksen mahdolliset manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa sijainneissa, joihin on pääsy vain nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien, dokumenttien tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain henkilöt, joilla on työnkuvansa perusteella oikeus henkilötietoja käsitellä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitioloon ja henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn sidottuja.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot sijaitsevat palvelimilla, jotka ovat suojatuissa ja lukituissa tiloissa. Lisäksi henkilötiedot on suojattu asianmukaisin palomuurein, salasanoin ja muin teknisin kontrollein.Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn (asiakkaan) oikeudet

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä sekä hänen henkilötietoihinsa kohdistuvia käsittelytoimia, joita Joensuun SAR Oy kohdistaa siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Joensuun SAR Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän dokumentin mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Joensuun SAR Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja yrityksen henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä ottamalla yhteyttä tässä dokumentissa mainittuihin yhteystietoihin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän dokumentin yhteystietoihin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Joensuun SAR Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Joensuun SAR Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään asiakkaan suostumuksen tai erillisen toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Joensuun SAR Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteydenotot

Kaikissa tähän dokumenttiin koskevissa kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa asiakaspalveluun (myynti@joensuunsar.fi tai p. 013 229 102).

Joensuun SAR Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Käsittelytoimien muuttaminen

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tämän dokumentin sisältämiä tietoja erillisellä ilmoituksella. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelemme tutustumaan dokumentin sisältöön säännöllisesti.

Aseverkkokauppa

Verkkokaupassamme on helposti nähtävissä kaikki tuotteemme. Kauppa käy vilkkaana varsinkin käytettyjen aseiden osalta, joten tarkkaile sivujamme löytääksesi itsellesi parhaat ase- ja erätarjoukset.
Hallinto:
Timo: 0500 329 102

Hallinto sekä turvallisuuspalvelut:
Marko: 0405509936

Juri: +358 44 331 8283

Myymälä & sisäampumaradan varaukset:
P.0469218218

Aseseppä toimii samassa liikehuoneistossa:
050 339 5378
https://www.vh-ase.fi/
Ampumaradan kalenteri 
Ma-Pe: 09.00-17.00
La: 10.00-13.00
Su: Suljettu
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram